Puheenjohtajalta Tampereen Teknillisen Yliopiston väitöskirja

 Pirjo Silius-Miettinen: Rakennusvalvonta digitaalisen muutoksen pyörteessä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4219-0

Alkuperäiskieli Suomi

Kustantaja Tampereen teknillinen yliopisto

Sivumäärä 209

ISBN (elektroninen) 978-952-15-4219-0

Tila Julkaistu - 19 lokakuuta 2018

Tiivistelmä

Tämä tutkimus on tietomallintamisen ja rakentamisen ohjauksen tutkimus. Tämän normatiivisen tutkimuksen kohteena ovat rakentamiseen liittyvän suomalaisen rakennusvalvonnan sähköisen toimintamallin kehittämisen mahdollisuudet digitaalisessa pyörteessä. Digitaalinen pyörre aiheuttaa muutoksia organisaation toiminnoissa tietotekniikan käytön lisäämisen myötä. Tutkimuksen kohteena on vähintään kolmiulotteinen ja visuaalisen ilmeen lisäksi ominaisuustietoja sisältävä rakennuksen kuvaus eli tietomalli (BIM, building information model). Tutkimuksessa selvitettiin, miten tietomallintamisen hyödyntäminen tukee tulevaisuuden sähköisen toimintamallin eteenpäin vientiä rakennusvalvonnassa koskien rakentamista ja sen valvontaa. Tutkimuksen hypoteesin mukaan rakennusvalvonnan tehtäviä voidaan tehostaa digitaalisessa pyörteessä.

Metodinen lähestymistapa tutkimuksessa on monimenetelmällinen. Tutkimus hyödyntää näkökulmia kirjallisuustutkimuksesta, teemahaastattelusta, kyselytutkimuksesta sekä rakennusvalvonnan käyttötapaus- ja prosessimallinnuksista. Kirjallisuustutkimus kohdistui Englantiin, Singaporeen, Norjaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Suomeen. Teemahaastateltavat ja kyselytutkimukseen osallistuneet olivat suomalaisia rakennusvalvonnan asiantuntijoita eri tasoilta. Tutkimuksen kyselytutkimuksen vahvuus on vastaajien sijoittuminen koko Suomen kartalle.

Kirjallisuustutkimuksen perusteella rakennusvalvontaan ja muuhunkin rakennusviranomaistoimintaan Euroopassa etsitään prosesseihin tehokkuutta lainsäädännöllä, teknologialla (tietomallintaminen) ja ulkoistuksella. Rakentamisen valvonnassa ja erityisesti rakennusten käyttöönotoissa kuitenkin tarvitaan edelleen virallista hyväksyntää. Suomalaista tutkimustoimintaa tietomallintamisen hyödyntämisestä rakennusvalvonnan sähköisen toimintamallin kehittämiseksi ei käytännössä ole ollut lainkaan ja kansainvälinen aihepiirin tutkimus on ollut hyvin vähäistä ja kohdistunut vain joihinkin erityiskysymyksiin. Tutkimuksen tieteellinen kontribuutio on tuloksena saatujen rakennusvalvonnan sähköisen toimintamallin kuvauksissa, jotka sisältävät tämän kehitystä käsitteiden, toimintamallin ja resurssien näkökulmista. Tulokset perustuvat kotimaisen rakennusvalvonnan asiantuntijoiden arvioihin. Näin moniulotteista tutkimusta rakennusvalvonnasta digitaalisessa pyörteessä ei ole aikaisemmin tehty.

Keskeisinä johtopäätöksinä digitaalisen pyörteen hallinnalle syntyivät muutosjohtamisen ja vahvan viranomaisten tuen tarve sekä yhteiset toimintamallit. Rakennusten rakentamisen osalta rakennusviranomaisen tehtävät voitaisiin jakaa kahteen eri toimintayksikköön: rakennusluvan käsittely ja rakentamisen laadunvalvonta. Rakennusviranomaiselle tulisi nimetä sähköisestä toimintamallista ja tietomallinnuksesta vastaavat muutosagentit. ”Yleiset Tietomallivaatimukset 2012” osan 14 ”Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa” sisältöä tulisi tarkentaa. Rakennuslainsäädäntöön tulisi lisätä rakennuksen osana pakollisena tietomalliseloste. Tekijänoikeuslainsäädäntöön puolestaan ehdotetaan lisättävän osamallien lisenssimalli. Näihin johtopäätöksiin tulee panostaa ja kehittää niitä myös laadullisesti rakennusvalvonnan tehokkuuden kasvattamiseksi ja laadullisen tasa-arvon mahdollistamiseksi Suomessa.

Artikkelit: