Toimintasuunnitelma

MAL-liiton toimintasuunnitelmasta ilmenee, mitä liitto kyseisenä toimintavuonna on sitoutunut tekemään tarkoituksensa toteuttamiseksi sääntöjensä ja toimintamuotojensa edellyttämällä tavalla.

Kunkin vuoden toimintasuunnitelma antaa kattavan kuvan suunnitellusta MAL-liiton toiminnasta kyseisenä vuonna. Uusin toimintasuunnitelma  ja edellisten vuosien toimintasuunnitelmat on arkistoitu liitteinä sivun alaosassa Wikissä.


Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry (MAL)

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

1. YLEISTÄ

MAL jatkaa strategian mukaista rooliaan TEKin kasvavan matemaattis-luonnontieteellisen (MaLu) jäsenkentän yhteen kokoajana ja TEKin sisäisenä edunvalvojana. MALin tarjoamaan ammatilliseen palveluun, ulkoiseen vaikuttamiseen, opiskelijatoimintaan ja jäsenhankintaan etsitään entistä tehokkaampia keinoja läheisessä yhteistyössä TEKin kanssa. Toinen keskeinen kehittämiskohde verkostotoiminta. Sivuston www.matikkatarinat.fi avulla pidetään yhteyttä matemaattisten tehtävien hoitamiseen keskittyneiden toimijoiden kanssa ja haetaan vaikuttamismahdollisuuksia MaLu - kentässä.

2. JÄSENPALVELU JA TIEDOTUS

JÄSENPALVELU

Jäsenpalvelu on yhdistyksen koulutus-, tutustumis- ja tieteellisten tutkimusten esittelyä ja vastaavaa toimintaa, yhdistyksen strategian mukaista jäsenten palvelua. Tavoitteena on houkutella jäsenkuntaa omaehtoiseen, ammatilliseen ja ammattia tukevaan kehittämiseen. Tapahtumia suunnittelee ja organisoi pääasiassa jäsenpalveluvaliokunta jäsenkyselystä sekä retkistä ja tapahtumista saadun palautteen perusteella. Yhdistyksen ja myös sen ammatillisen palvelun tavoitteena on jäsenistön yhteenkuuluvaisuuden lisääminen. TEKin järjestämiä koulutustilaisuuksia mainostetaan MALin jäsenille mm. verkkosivujen tapahtumakalenterilla. Keskeinen osa jäsenpalvelua on tutustumiskäyntien järjestäminen luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisiin kohteisiin. Luonnontieteiden ja tekniikan kannalta mielenkiintoisia alustus- ja keskustelutilaisuuksia eli tiedeiltoja järjestetään 2-4 vuoden aikana.

Tutustumiskäynnit ovat avoimia kaikille MALin ja TEKin jäsenille. Yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä kuullaan esitelmä ajankohtaisesta aiheesta. Syksyllä järjestetään perinteen mukaan syyspäivät.

Kesäretki tehdään entiseen tapaan kesän alussa kohteeseen, missä on mahdollista saada tietoa yleisesti kiinnostavasta aiheesta. Vuoden 2019 koht. eeksi on suunniteltu Porvoo. Toiseksi retkeksi (kesä/syys) on kavailtu myös tutustumista Kajaanissa olevaan CSC:n tutkimuskeskukseen.

MAL järjestää alueellisia tapahtumia kumppaneiden kanssa, joissa käytetään striimausta. Järjestelyissä ovat mukana yliopistot, ammattikorkeakoulut, teknologiateollisuus, EK, TEK ja MAOL. TEKin paikallistoimistojen tukea tarvitaan matematiikkaan liittyvään toimintaan. Striimaus ja videointi tukevat alueellisen toiminnan laajentumista.

TIEDOTUS

MALin tiedotuksen tehtävänä on huolehtia jäsentiedottamisesta sähköpostin, MAL-lehden ja verkkosivujen kautta. Tiedottaja huolehtii MAL-lehden ja sisällön kokoamisesta ja jäsenpalveluvaliokunnan järjestämien jäsentilaisuuksien sähköpostiviestinnästä.

Vuonna 2019 MAL-lehteä julkaistaan muutama numero sähköisenä julkaisuna ja vuoden viimeinen numero paperisena versiona, jonka keskeisenä aiheena voisivat olla jäsenten työelämätarinat. Lehden taitto tehdään hallituksen omin voimin, postituksen kustantaa TEK, painamisen ja postituksen hoitaa TEKin valitsema painotalo. Tavoitteena on tehdä lehdet teemalehtinä, mutta erityisesti tavoitellaan ajankohtaisuutta jäseniä kiinnostavista tapahtumista tiedottamista. Teemat sovitaan MAL-hallituksen kokouksissa materiaalin kokoamisen aikataulusta sovittaessa. Ajankohtaisia artikkeleita ja MAL-lehden näköislehti julkaistaan myös MALin verkkosivuilla.

Jäsentilaisuuksia mainostetaan myös MAL-sivuston lisäksi verkossa TEKin tapahtumasivulla, MAL & TEK -Facebook-sivulla, MAL & TEK -LinkedIn-ryhmässä ja Twitterissä. TEKin kanssa haetaan mahdollisuuksia jäsentilaisuuksien mainostamisesta myös pelkille TEKin jäsenille. Tarvittaessa tiedotetaan kohdennetusti opiskelijoille ja nuorille jäsenille. Tapahtumatiedottamisessa ja tapahtumista muistuttamisessa käytetään sähköpostia aktiivisesti. Tapahtumissa lisätään striimausta ja videointia.

Tiedotuksella on oma roolinsa hankkia MALiin uusia jäseniä ja uusia aktiivitoimijoita. Halutaan, että tilaisuuksiin tulee myös henkilöitä, jotka voisivat kiinnostua toiminnasta. Jäsenpalveluvaliokunnan on pohdittava, millaiset tilaisuudet kiinnostavat esim. opiskelijajäseniä. Verkkotiedotukseen panostetaan vuonna 2019 ja verkkosivujen rakenne tulee uudelleen pohdittavaksi vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on myös, että MALin varsinaiset sivut ja Matikkatarinat-sivut yhdistetään.

MAL tarjoaa mielenkiintoisia juttuja TEK-lehteen. MALin tiedotus osallistuu tarvittaessa myös muihin erilaisiin hallituksen määräämiin viestintätehtäviin.  

3. SISÄINEN VAIKUTTAMINEN JA EDUNVALVONTA

MALin ja TEKin välisen sopimuksen perusteella TEK huolehtii MALin jäsenten edunvalvonnasta. MALin strategian mukaisesti yhdistyksen tavoitteena on edelleen vahvistaa asemaansa ja vaikutusmahdollisuuksiaan TEKin sisällä. MAL tiivistää yhteistyötä TEKin kanssa edelleen erityisesti MALille keskeisten asiakysymysten osalta. Tavoitteena on saada TEKin toimistoon asiamies vastaamaan matemaattis-luonnontieteellisen kentän koulutuspoliittisesta, jäsenpalvelu-, opiskelija- ja jäsenrekrytointitoiminnasta.

Yhteistyötä TEKin kanssa kehitetään edelleen mm. koulutustilaisuuksien järjestämisessä, tiedottamisessa ja palkittavaksi ehdolla olevien opinnäytetöiden arvioinnissa. Valiokuntien puheenjohtajia sekä TEKin toimiston yksiköiden vetäjiä ja asiamiehiä kutsutaan tarpeen mukaan kuultaviksi tai alustajiksi MALin hallituksen kokouksiin.

TEK-valtuuston varajäsenenä toimivat FM Lauri Laitinen ja FM Martti Annanmäki..

MAL vaikuttaa TEKin toimintaan myös TEKin valiokuntiin valittujen edustajiensa kautta. Valiokunnissa toimivat jäseninä valtuustokaudella 2018 – 2020 seuraavat MALilaiset: Martti Annanmäki (JVV), Jaakko Ojala (JVV), Merja Korpela (YRV), Lauri Laitinen (TGV), Lasse Paajanen (KOV)-varalla Katja Lauri, Miika Länsi-Seppänen (UV), Pirjo Silius-Miettinen (UV ja JJV-varalla Pekka Koivisto), Jyri Jämsä (KUV), Esko Juuso (KKV) ja Raimo Voutilainen (UV). Toimintavuoden aikana MAL informoi aktiivisesti TEKin keskeisiä valiokuntia MaLu-kenttääkoskevista kriittisistä kysymyksistä sekä MALin toiminnasta ja tavoitteista.

4. AATTEELLINEN TOIMINTA

MAL on mukana matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan koulutuksen kehittämisessä sekä näiden tieteenalojen yhteiskunnallisen merkityksen esille tuomisessa. MAL jakaa pro gradu -palkinnon asettamiensa kriteerien mukaan parhaasta matematiikan, fysiikan tai tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielmasta. TEKin väitöskirjapalkinto jaetaan yhteistyössä MALin kanssa.

MAL on aloitteellinen ja aktiivinen matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen kehittämisessä.

Yhteistyötä matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelyalan järjestöjen kanssa kehitetään. Matikkatarinat-sivuston markkinoimiseksi ollaan yhteydessä myös luokanopettajien ja opinto-ohjaajien järjestöihin.

MAL vaikuttaa yhtenä LUMA-keskus Suomi -verkoston sidosryhmänä lasten ja nuorten harrastuneisuuden lisäämisessä matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin sekä teknologian opiskeluun ja harrastamiseen. LUMA-keskus Suomella on opetus- ja kulttuuriministeriön asettama valtakunnallinen tehtävä kaudella 2017–2020. Keskuksen toiminnan tavoitteena on elinkeinoelämän ja eri järjestöjen yhteistyön tukeminen. Paikallisessa toiminnassa ollaan yhteydessä LUMA-keskuksiin.

MAL järjestää keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia, joissa seurataan Matematiikan kehittämisohjelmassa mainittujen asioiden käsittelyä Opetusministeriössä ja Opetushallituksessa.

5. PROJEKTITOIMINTA

Digitaalinen tuote

Webissä oleva sivusto on www.matikkatarinat.fi Tavoitteena on nostaa ja tukea kiinnostusta matematiikkaa kohtaan korostaen matematiikan merkitystä jokaiselle. Mukaan laitetaan myös mahdollisia muita luonnontieteisiin liittyviä juttuja. Matematiikka-sivujen kehittämistä jatketaan projektin kautta. Vuonna 2019 ollaan yhteydessä matematiikan opettajien kanssa ja aloitetaan projekti, jossa olisi 1-2 henkilöä MALista ja MAOLista muutamia opettajia. LUMA-keskus on mahdollisesti mukana.

Matikkatarinat -sivuston kohteena ovat myös opiskelijat. Ajatuksena olisi saada kumppaneiksi paikallista teollisuutta, joka olisi valmis rahallisesti tukemaan kehittämistä.

MAL kokoaa erillisen kehittämistyöryhmän ideat.

Matematiikkatapahtumat

MAL järjestää matematiikkaleirin, jossa opetetaan matemaattista ajattelua/ongelman ratkaisua ja matematiikan historiaa lähinnä suurten matemaatikoiden elämäkertojen kautta. Leirin sisällön suunnittelijoina ja vetäjinä olisivat yliopistotutkijat. Leirin tarkoituksena ei ole kerrata lukion matematiikan kursseja. Leirille pyritään hankkimaan yrityssponsoreita, jotka voisivat antaa yrityksen tarvitsemia matemaattisia ongelmia ratkaistavaksi. Pilottitoteutus tehdään pääkaupunkiseudulla.

Yhteistyötä jatketaan Helsingin matematiikkalukion matematiikan opetuksen kehitystehtävän kanssa mm. järjestämällä matematiikan kesäkurssit Päivölässä.

TEKin kanssa yhteistyössä lähestytään yliopistojen matematiikan opiskelijoita kertoen matematiikan mahdollisuuksista työelämässä. MAL on mukana TEKin Mahtava matematiikka -hankkeessa ja tilaisuuksissa, joita järjestetään yhtä aikaa useilla paikkakunnilla.

60-vuotisjuhlien valmistelut

Lasse Paajasen johdolla jatketaan 60-vuotisen taipaleen juhlien suunnittelua vuodelle 2021. Juhlakirjan toimitustyö aloitetaan ja julkaisun kirjoittajille järjestetään ilta- tai iltapäiväseminaari. Juhlakirjan kokoamisessa käytetään MAL-lehteen kerättäviä työelämätarinoita.

6. OPISKELIJATOIMINTA

Opiskelijatoiminta tehdään yhteistyössä TEKin ja TEKin ML-opiskelijayhdistyksen kanssa. Tavoitteena on saada MAL -toimintaan mukaan opiskelijaedustajia vähintään kaksi henkilöä.

MAL-liitto pyrkii opiskelijatoiminnassaan tekemään yhteistyötä muiden TEKin aktiivisten opiskelijaedustajien kanssa. Vuoden aikana pyritään tekemään opiskelijakenttä tietoiseksi MAL-liiton toiminnasta ja yhteiskunnallisesta vaikutuksesta tukemalla tapahtumia rahallisesti ja lisäkäsien voimin sekä järjestämällä itse tapahtumia vuoden aikana.

7. JÄSENHANKINTA

Pitkän tähtäimen tavoitteena on MALin edustamien alojen järjestäytymisasteen kohottaminen samalle tasolle diplomi-insinöörien kanssa. Vuoden 2019 aikana tehostetaan edelleen MALiin liittymistä yhdessä TEKin kanssa. TEKin rekrytointiaineistoa kehitetään MaLu-alojen erityispiirteet huomioivaksi. Digitaalista yhteydenpitoa potentiaaliseen jäsenistöön kehitetään yhdessä TEKin toimiston kanssa. TEKin strategia vuosille 2013-2020 otetaan huomioon rekrytointitoiminnassa. Paikallinen toiminta ja kumppanuudet ovat keskeisiä myös jäsenhankinnassa.

8. TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toiminnan kehittämisen tavoitteena on saada uusia aktiivisia jäseniä mukaan MALin toimintaan sekä syventää yhteistyötä TEKin kanssa erityisesti MaLu-kentän osalta. Hallituksen ja valiokuntien alueellista edustavuutta pyritään parantamaan.

Selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia menettelytapoja järjestön toiminnan tehostamiseksi ja uusien toimintatapojen soveltamista varten.

Toimintaa kehitetään mm. hallituksen vuotuisessa kehittämisseminaarissa.

9. TALOUS JA RESURSSIT

MALin toiminta rahoitetaan pääosin TEKin myöntämällä toimintamäärärahalla. MALin toiminnan tukena ovat TEKin tarjoamat toimisto- ja tiedotuspalvelut. Tapahtumien ja projektitoiminnan aktivoitumisen ja uusien toimintamuotojen myötä kustannukset kasvavat, mm. matematiikkaleiriin varataan 5000 euroa, opiskelijatapahtumia tuetaan ja  tiedotuksen menoja lisätään.

TEKin resurssien hyödyntämistä tehostetaan tavoitteena löytää pitkän aikavälin ratkaisuja MaLu-kentän jäsenistön edunvalvontaan ja palveluntarjontaan.

LiiteKoko
Toimintasuunnitelma 2019142.04 KB